Bardzo ważnym elementem walidacji systemu wykorzystywanego w HF/HFW jest przeprowadzenie udokumentowanej oceny ryzyka  tego systemu komputerowego, w celu podjęcia decyzji dotyczących zakresu walidacji i kontroli spójności danych oraz zaplanowania niezbędnych zasobów do walidacji. Przeprowadzenie oceny ryzyka w oparciu o sprawdzoną metodologię pozwoli na identyfikację parametrów krytycznych podlegających walidacji, czyli takich których spełnienie warunkuje zachowanie jakości i integralności produktów, a tym samym bezpieczeństwo obrotu. Zidentyfikowanie parametrów krytycznych umożliwi zaplanowanie testów walidacyjnych systemu oraz interfejsu oraz ustalenie jednoznacznych kryteriów akceptacji, których spełnienie będzie dostarczało dowodów pozytywnego wyniku walidacji.

Zakładając, że w HF/HFW jest używany jeden system skomputeryzowany wspomagający proces przyjęcia produktów do magazynu hurtowni, proces ich magazynowania, a także proces kompletacji i wydawania można przeprowadzić konkretne przykładowe testy walidacyjne systemu.

Wymogi dotyczące systemów skomputeryzowanych stosowanych w HF oraz HFW określone odpowiednio w danym DPD, określają  iż dokumentacja w tym zakresie powinna zawierać następujące elementy:

 • sporządzony na piśmie szczegółowy opis sytemu skomputeryzowanego stosowanego w HF/HFW, określający metody postępowania, cele, środki bezpieczeństwa, zakres systemu i jego główne cechy oraz sposób korzystania z niego i jego interakcje z innymi systemami;
 • procedurę zapewniająca, że tylko upoważnione osoby będą wprowadzać dane do systemu lub je zmieniać;
 • dowody na zabezpieczenie danych środkami fizycznymi i elektronicznymi oraz na ich ochronę przed nieuprawnionymi zmianami;
 • procedury archiwizacji danych oraz ich odzyskiwania i tworzenia kopii zapasowych które muszą być przechowywane w osobnym i zabezpieczonym miejscu przez okres min. 5 lat;
 • procedury na wypadek błędu lub awarii – w przypadku uzależnianie prawidłowości określonych działań od prawidłowego funkcjonowanie systemu konieczne również jest przedstawienie procedury na wypadek awarii.

Wskazana wyżej dokumentacja powinna zawsze dotyczyć systemu lub jego elementu w zakresie, w jakim został on fatycznie wdrożony i będzie stosowany.

W HF zgodnie z pkt 3.5. ppkt. 1 DPD przed rozpoczęciem korzystania ze skomputeryzowanego systemu należy wykazać, w formie odpowiednich badań walidacyjnych lub weryfikujących, że system ten jest w stanie osiągnąć pożądane wyniki w sposób dokładny, niezmienny i powtarzalny. Analogicznie do opisu systemu, również dokumentacja walidacyjna powinna dotyczyć systemu w zakresie w jakim został on faktycznie wdrożony i będzie stosowany w HF. Każda HF ma również obowiązek wykazania, że funkcjonalności (aplikacje) mające na celu wspieranie prowadzonej działalności niezmiennie i powtarzalnie wypełniają przewidziane dla nich założenia. Elementem weryfikacji prawidłowego funkcjonowania systemów skomputeryzowanych jest kwalifikacja infrastruktury IT.

Należy zwrócić uwagę, iż zapisy dot. DPD dla hurtowni weterynaryjnych są i tutaj odpowiednio tożsame, zgodnie z art.15 pkt.1 DPD dotyczącym produktów leczniczych weterynaryjnych „przed rozpoczęciem korzystania ze skomputeryzowanego systemu wykazuje się, w formie odpowiednich badań walidujących lub weryfikujących, że system ten jest w stanie osiągać pożądane wyniki w sposób dokładny, konsekwentny i powtarzalny”. Co więcej w tym samym akcie prawnym mamy definicję walidacji, która „oznacza udokumentowany program gwarantujący wysoki stopień pewności, że dany proces, metoda lub system będą stale prowadziły do wyników spełniających z góry określone kryteria dopuszczalności”

Walidacja systemów powinna być oparta o analizę ryzyka i powinna być prowadzona w oparciu o jasne kryteria akceptacji. Dokumentacja walidacji powinna obejmować w szczególności plan walidacji wraz z harmonogramem poszczególnych czynności oraz raport końcowy walidacji utworzony na podstawie protokołów  z walidacji.

Plan walidacji powinien określać w szczególności:

 • założenia procesu walidacyjnego oraz harmonogram procesu walidacji;
 • strukturę organizacyjną działań walidacyjnych;
 • krótki opis instalacji, systemów i urządzeń, które mają być poddane walidacji;
 • procedurę kontroli zmian;
 • jasno określone kryteria akceptacji.

Raport końcowy walidacji powinien zostać sporządzony w oparciu o protokoły z procesu walidacji. Raport powinien podsumować zgromadzone wyniki, wskazać kryteria akceptacji oraz odnieść się do zaobserwowanych odchyleń jak również wskazać na wprowadzone lub planowane zmiany w systemie.

Systemy wykorzystywane w HF/HFW obejmują z reguły takie obszary jak:

 • Tworzenie danych podstawowych
 • Tworzenie dostawców
 • Tworzenie partii
 • Tworzenie struktury magazynowej
 • Tworzenie odbiorcy, zleceniodawcy, płatnika
 • Przyjęcie produktu końcowego od klienta
 • Przeniesienia i przeksięgowania wewnętrzne
 • Wstrzymanie i blokada stanów
 • Wycofanie z rynku
 • Zwrot od dostawców
 • Wydanie towaru do klienta
 • Zwroty od klientów, proces obsługa reklamacji i zwrotów
 • Zakładanie klienta
 • Klasyfikacja i kontrola dostawców oraz odbiorców
 • organizacja towarów z kontrolą rozkładania towarów na lokalizacjach dla nich przeznaczonych
 • Pełna ewidencja serii i dat ważności,
 • Kontrola produktów leczniczych pod względem rejestracji
 • Zwalnianie wybranych partii towaru,
 • Obsługa działań dotyczących podejrzenia wprowadzenia do legalnego łańcucha dystrybucji sfałszowanych produktów leczniczych,
 • Prowadzenie rejestru zamówień oraz odmów realizacji zamówienia klienta,
 • Obsługa procesu wycofania produktów leczniczych na podstawie decyzji nadrzędnych.

Podane powyżej obszary należy mieć na uwadze przeprowadzając odpowiednie testy  również w sytuacji kiedy wykorzystywane są interfejsy pomiędzy systemem operatora logistycznego a HF czy HFW.

Jak wiemy GIF i GLW podpisali porozumienie, które określa zasady współpracy, w szczególności w zakresie wymiany danych, informacji i doświadczeń. Dlatego należy przypuszczać iż interpretacja wymogów w zakresie walidacji systemów skomputeryzowanych będzie odpowiednio tożsama. 

Na przestrzeni 10 lat przeprowadziliśmy kilkadziesiąt walidacji systemów skomputeryzowanych funkcjonujących w podmiotach zajmujących się produktami regulowanymi, w razie wszelkich pytań eksperci i specjaliści z Centrum DPD pozostają do Państwa dyspozycji.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.